Manuscripten

Of selektear soart stik

686 sykrisseltaten foar:

titel omfang skriuwer doelgroep Soart stik Ynfierdatum
 
Karel ende Elegast Net jûnfoljend ANONYMUS bernetoaniel drama 2020 13 4
 
Foarby it Boarkumer fjoer Jûnfoljend PLOEG, Durk v/d folwoeksenentoa... drama 2017 21 9
 
Stoarm yn ‘e lijte Jûnfoljend KOOISTRA, Jappie famyljefoarstel... blijspul 2017 6 7
 
Sywart de soap Jûnfoljend SMEDES, Theo folwoeksenentoa... iepenloftspul 2017 14 16
 
Finzen yn in frij lân Net jûnfoljend BIJSTERVELD, Sieger folwoeksenentoa... blijspul 2017 3 1
 
De goudfisk Ienakter GRATAMA, Rients folwoeksenentoa... 2017 1 0
 
De ferbouwing Ienakter CARVER theatergroep folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 3 1
 
De trije wierheden Jûnfoljend REIJENGA, Freddie folwoeksenentoa... drama 2017 10 4
 
Hotel Atlantico Jûnfoljend HOUTAPPELS, Frank folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 4 4
 
Cesilia Tan Net jûnfoljend MEER, Aggie v/d folwoeksenentoa... drama 2017 3 2
 
Dochsto it ljocht út Net jûnfoljend BRANS, Hans folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 2 4
 
Truth or Dare Net jûnfoljend BALEN, Joke van folwoeksenentoa... tragi-komeedzje 2017 0 3
 
De Froulju’s Slachterij Jûnfoljend GORT, Ilja folwoeksenentoa... blijspul 2017 7 4
 
Alde doazen Net jûnfoljend VERBOGT, Thomas folwoeksenentoa... komeedzje 2017 0 3
 
Moardwiif / Atalante Ienakter WITTENBOLS, Peer folwoeksenentoa... 2017 2 3
 
Eintsje libben Jûnfoljend GRATAMA, Rients folwoeksenentoa... 2017 2 1
 
Soest’ fiele wat ik fiel, dan pipest wol oars Jûnfoljend EVERS, Evelien folwoeksenentoa... blijspul 2016 4 6
 
Leave Arthur Net jûnfoljend HERZBERG, Judith folwoeksenentoa... 2016 0 3
 
Reina en Kinge Ienakter REITSEMA, Froukje folwoeksenentoa... 2016 1 2
 
It Kistke Ienakter VRIES, de Wimpy folwoeksenentoa... klucht 2016 4 4