De rjochter en de linker

Sim Sanders, bynamme Linker, brekt yn by rjochter Esther Smulders. Wylst er dêr mei dwaande is, komt de rjochter thús, beselskippe fan plysje-kommissaris Persein. Sim siket in hinnekommen achter de oergerdinen en sadwaande is er tsjûge fan de net-winske yntimiteiten fan de kommissaris foar de rjochter oer. Sim komt har te help en slacht de kommissaris bûten westen, mar dan?
Gelokkich dat der dan in plysje oanbellet dy’t seit dat sy in ynbrekker ynrekkenje moat. It is lykwols Linker syn dochter en ûnderling ha se ôfpraat dat op dizze wize Linker altyd bûten skot bliuwt. Mar no bringt se de kommissaris thús, yn stee fan dat se har heit ‘op pakt’… dy kin it yntusken aardich pratende hâlde mei de rjochter.
Der moat in plan betocht wurde om de kommissaris lyts man te meitsjen en mei help fan de wurkster wurdt in falle útset en dy slacht goed ticht!