Ferkeard ferbûn

Fjouwer persoanen spylje in stikje út harren libben en hawwe allinne mar telefoanysk kontakt mei elkoar. It binne in froulike dokter (60 jier), har dochter Femke, in âlde man en syn soan, Folkert.
Folkert is mei Femke troud, mar is krekt by har weirûn wylst er harren soantsje meinommen hat. Hy hâldt no by in oare frou ta.
Dokter hat de âld man as pasjint. It giet net sa goed mei him.
Femke moat har mem bekenne dat Folkert by har weinrûn is. Dokter warskôget Folkert dat er omtinken jaan moat oan syn heit, mar Folkert hat mear belang by heite erfskip as by heite libben. Ut de eigen sitewaasje wei hawwe dizze minsken telefoanysk kontakt meielkoar, mar hja komme elkoar net folle neier.