It winkeltsje

Reina, in widdo fan sa’n 70 jier hat noch altyd in winkeltsje yn drank en sigaretten en sadwaande fertsjinnet se – njonken har pensjoen – noch in aardige bûssint by. Dat hat se al in 30 jier noait opjûn foar de belesting en dêr kraaide noait in hoanne nei, mar no is der in nije ynspekteur. Se wurdt fan fraude beskuldige en se krijt in dikke boete.
Reina kin net sa goed mei dochter Nyske mar foar har beppesizzer Ruth hat se alles oer. Se wol net ynsjen dat it famke in ferkearde wei opgiet troch har omgean mei (de troude) Glenn, in drugsdealer. Húsfreon Gatse en Nyske sizze tsjin Reina dat Glenn, mei help fan Ruth, oaren èn beppe bestelt, mar dy leaut dat net.
Oant se it wol leauwe moat en dan is it te let…!