De froulju yn ús libben

It stik spilet him yn de earste 2 bedriuwen, op de dei foar Keninginnedei, ôf yn 1970. Yn in studintehûs yn Amsterdam wenje 2 jonges en 4 famkes. Hans is in flierefluiter en Thomas wat bleu. Dan komt de mem fan Hans op besite en om’t Hans syn stúdzjejild feilich stelle wol, ruilje de jonges fan dwaan en litten. Thomas de flierefluiter en Hans de bleue. Hans hat in hasjcake bakt en der ûntsteane frjemde tafrielen tusken mem en de hospita, nei it priuwen fan de cake.
It 3e bedriuw spilet 20 jier letter. Hans is deeglik troud en hat in dochter, dy’t no yn datselde studintehûs wenje sil en it is wer de dei foar Keninginnedei. Dêr moetet hy Thomas, dy’t sjirurch wurden is, ryk en in fanatyk rokkejager. Der ûntstiet in komyske konfrontaasje tusken de beide mannen. In aardich, hjoeddeisk stik.