Wat in gekke man…en syn frou dan?

It stik spilet him ôf op trije Krystjûnen, yn trije ferskillende keukens, by trije echtpearen thús. Kostlike dialogen, misferstannen en teloarstellingen. Mislearre yn it libben en karikaturen fan harren sels wurden, trochdat elkenien mei eachkleppen op rint.
Foar de bûtewrâld liket alles perfekt, mar as de maskers ôf falle sjogge wy de echte wrâld. Hjirtroch heart nimmen mear wat der sein wurdt. It is in wrange komeedzje, mar wol in bysûndere.
Fermaaklik en skerp skreaun mei doldryste situaasjes. Der wurdt in spegel foar hâlden en neat is wat it liket.