Fan leafde en balkons

In modern stik oer it spyljen fan in stik mei ’t klassike tema oer oergeunst, rûzje en fjochterij tusken de famyljes Espre en Capo. De âlders fan Julia sille op in feest bekend meitsje dat harren dochter trouwe sil mei Paris, de soan fan de kening. Op it maskere bal ferskynt lykwols ek Romeo en dy dûnset mei Julia, ynstee fan Paris, dy’t noch altyd oan memme’rokken hinget. En dêrom trout Julia stikem mei Romeo, mar dan slacht it needlot ta; troch dommens en misbegryp stjerre Paris, Romeo en Julia…
De ’trochgong’ fan it ferhaal wurdt hieltyd dien troch twa fertellers en dêrby komt dat it eigentiidske en humoristyske taalgebrûk hiel ferrassend wurket. In stik dat grif de jongerein oansprekke sil.