Parallel

Dit stik iepent mei it bibelske ferhaal fan ‘de barmhartige Samaritaan’. De rest fan it stik spilet him ôf yn in modern flatgebou en giet oer in Turkse man, sûnder ferbliuwsfergunning en de reaksjes fan syn ûmjouwing. In moderne parabel dus.
De skriuwer: “De bedoeling fan it stik is om sjen te litten dat de minsk yn 2000 jier suver neat feroare is.”