Simson

In stik neffens it bekende ferhaal fan Simson út de bibel. It stik is op poëtyske wize skreaun.