De steande mêst route

Fleurige gekoanstekker mei ferskes.
Skip mei passagiers ûndersyket it trajekt foar de steande mêstroute. De bemanning is ynhierd troch projektûntwikkelers. De belangen fan ferskate minsken – piraten, doarpsnotabelen, gemeenteamtners – is ferskillend. Elk probearret op syn eigen wize de route te be-ynfloedzjen.
Skoalben moatte de saak rêde.