De sulveren tabaksdoaze

In boerinne hat Jehannes, dy’t mei negoasje sutelet, op besite. De boerinne lit har fan alles wiismeitsje troch dizze skelm. Hy kriget hat ek safier dat hja him in sulveren tabaksdoaze, in erfstik fan har man, sjen lit. Jehannes wol de tabaksdoaze graach ha, mar de doaze is net te keap. As hy dan byldzjend oer in moard fertelt en dêrby in skearmes lûkt, rekket de boerinne bûten westen.
Jehannes, dy’t mient dat de boerinne dea is, naait mei de tabaksdoaze út. Thús fertelt er alles oan Rike, in frou dy’t by him ynwennet. As de boer fernimt dat syn erfstik stellen is, en troch wa, giet er nei it hûs fan Jehannes. Dêr treft er Rika oan. As dy dan fernimt dat de
boerinne net dea is, besiket hja de lulke boer de doar út te krijen. Wat har úteinlik slagget.
KOMMINTAAR:
In fleurich stikje mei moaie typkes. Moai is it Ljouwerters fan Rika. It stik sels is net mear aktueel, mar kin – spile yn de styl fan dy tiid – noch in soad wille jaan. It slot docht wat fersearre oan.

AJ