Wolkom yn it bosk

Twa froulju swalkje troch it bosk; Dora, by har man weirûn en Fannie njonken har foar bystân en treast. Earst stride se tsjin honger en toarst en nachts binne der lûden wêr’t se net gerêst op binne mar dan stuitsje se op it iene personaazje nei it oare; in skruten faun, in rike neatnutter, in yrritearre jager en in ûnbehouwen pryster. Se wolle allegear befrijd wurde fan harren lusten mar de keunst fan it
ferlieden behearskje sy net en foar Dora en Fannie sit der neat oars op om fan harren ôf te biten. As ek Edward, de man fan Dora, yn it bosk ferskynt en Dora sels fêst komt te sitten ûnder in omfallen beam, wurdt it allegear tige yngewikkeld. Der blykt in geheim te wêzen mar oft dat geheim noch oan it ljocht komt is de fraach…

Heksesop en toverbrij

By it kampfjoer sitte bern. Sterke ferhalen wurde ferteld oer boskdúvels en oare spannende dingen. De iene helte fan de bern is bang, de oare net (sizze se) Dan geane se yn de tinte. Dêrnei komme de heksen op it toaniel. Se binne lilk omdat harren plakje yn it bosk ynnaam is troch bern. Se betsjoene de bern en dy sliepe sa djip dat se nergens wekker fan wurde kinne. Utsein Anna, dy sliept net. Dan komt der in Ingelske professor en der komme heksejagers dy’t de heksen wer pakke sille. De heksen naaie út, mar komme letter wer. Dan hat Anna al in plan makke om alles te rêden en dat slagget fansels ek

Goud út strie (of Reppelstaltsje)

Bewurking fan in (toaniel)bewurking fan it bekende mearke oer it famke Reppelstaltjse (Repelsteeltje).
Yn dizze bewurking sitte ek in tal lieten foar koar. De koarleden kinne ek as figuranten meispile.