16!

Maja wurdt hast sechtjin jier en wol dêrom in grut feest hâlde. Willem wol fêste ferkearing mei Maja en hat in kettinkje foar har kocht. Brecht, in freondinne fan Maja is ek fereale op Willem. Baukje is it suske fan Brecht en is ek altyd by har suster en har freonen om’t der gjin bern fan har leeftyd binne yn it doarp. Hjir binne Brecht, Maja en Willem net sa bliid mei, se fine Baukje noch sa’n baby. Tommy fynt it wol leuk en kin it goed mei Baukje fine. Dan is it de jûn fan it feest. Willem jout Maja in brommer op har jierdei. Hjir is Maja net bliid mei, se mei ommers dochs gjin brommer hawwe fan har heit. As hy dan ek noch in kettinkje jout mei net de W fan Willem der op mar de M fan Maja, wol Maja neat mear mei him te krijen hawwe. Se naait út mei Tommy. Ut wraak giet Willem mei Brecht dy’t dit wol wat oer it mad komt en neat wol.
Uteinlik bedarje Baukje en Willem tegearre yn de karavan. Willem dreauwt syn sin troch en giet fiersten te fier mei Baukje, hy komt har te nei. Dêrnei binne de ferhâldings tusken de freonen foar altyd feroare.