in piano yn it gers

In jonge, rike widdo hâldt op it Frânske plattelân in reunie om de yddilyske sfear fan ‘e jierren ’60 wer omheech te heljen.
Ze reizget har deiboek nei. It wachtsje is op har grutte leafde fan doe…

Kommintaar:
Net in spektakelstik of in klucht. Wol in fyn, psychologysk drama.

TM