De âlde dame op besite

Yn dizze oersetting spilet it stik yn Jarrum, in earm, middelgrut plak. Jarrum kriget besite fan de multimiljonaire Claire Heinsmaransa, dy’t dêr eartiids wenne. Sy wenne eartiids yn Jarrum. No wol se Jarrum in miljard skinke, yn ruil foar gerjochtichheid. Dizze gerjochtichheid is de feroardieling en dea fan de man, Yll, dy’t har eartiids mei in bern sitte liet. De boargemaster nimt it oanbod net oan. De minsken feroarje lykwols de libbenstyl, se hannelje as wiene se ryk. Claire wachtet ôf. Uteinlik is de oerienstimming ûnder minsken sa grut, dat Yll te lâne komt yn in minskenmassa en anonym fermoarde wurdt. De dokter stelt as deadsoarsaak in hertoanfal fêst. Claire jout it jild oan Jarrum.