Mem Koeraazje en har bêrn

Dit stik giet oer mem Koeraazje, dy’t mei har bern yn de tritich – jierrige oarloch rún reizget mei har wein. Sy libbet fan de oarloch, om’t sy spullen út har wein ferkeapet. Se hatet de oarloch, mar oan de oare kant hat se de oarloch nedich om te oerlibjen.