Brulloftsgasten

Anne en Abe binne tsien jier troud en dat sil fierd wurde. De minsken, dy’t se útnoege ha, binne gjin trochsneed gasten. Doch komme de measten om in noflike jûn te hawwen. Yn de rin fan it feest wurdt dúdlik dat guon wat oars yn ‘e holle ha en it feest as in moaie gelegenheid sjogge om wat brânende saakjes ôf te hanneljen. As dêrtroch it iene spoek it oare opropt docht bliken dat se har ferrekkene ha.