Bella Italia!

Op in bungalowpark yn Itaalje ha ferskeidene minsken in hûske hierd. Under de fakânsjegongers binne ek Ria en Corrie, twa Amsterdamske hoerkes dy’t net op harren mûle fallen binne. Yn in koart skoftke tiid ha se oare fakânsjegongers tsjin harren yn it harnas jage.
As Ria en Corrie dan ek nochris beskuldige wurde fan stellen, binne de poppen hielendal oan it dûnsjen.