Hasto efkes foar my?

“Hasto efkes foar my?” is in klucht dy’t him ôfspilet op de “Pottenbakkersdreef” yn in flat fan tsien ferdjippingen. It kompleks hat markante bewenners. It echtpear Willem en Truus is ienfâldich, mar hâldt der frjemde gewoantes op nei. Húsmaster Cees en kakmadam Clara hawwe har eigen definysje fan karweikes dwaan. Clara is frijgesel en hat har amoereuze ambysjes, mar se is beslist net de ienige. Op de “Pottenbakkerdreef” wimelet it fan de ûndogense besikers. Wa foar wa komt, is net dúdlik. Alles rint oars. Dit jout in soad betizing en alteraasje. Allegearre yngrediïnten om it publyk ris âlderwetsk laitsje te litten.