Fûgelhutte

Yn in fûgelhutte earne yn in natuergebied wachtet Djurre op de folle jongere slachtersfeint Sieger. Se wit dat hy hjir faak komt. Djurre is in troude frou fan efter yn’e fjirtich dy’t yn it doarp wennet. As slachtersfeint Sieger der yn komt wol sy earst net tajaan dat se him belle hat. Se prate oer de fûgels, mar de erotyske spanning is fielbar. Mar likegoed de eangst, om’t beiden fiele dat se fan inoar wat wolle dat ferbean is – alteast wat dêr’t de ‘minsken’ oer prate sille. Hoeden taaste se inoar ôf mei wurden en letter ek mei harren liif. Dan wurdt Djurre bang en se wol werom nei hûs. Mar no is it Sieger dy’t inisjatyf nimt en wol dat se bliuwt. As Djurre dochs fuortgiet fielt er him brûkt. Spannende en poëtyske sêne.

NB
5e sêne út ‘Hertejacht’. Sjoch HOEKSTRA, L. – ‘Feesttinte’ foar mear ynformaasje. Alle sênes út ‘Hertejacht’ kinne ek ‘los’ spile wurde.
SIEGER komt ek foar yn ‘Ysselmardyk’ fan Hans BRANS.
DJURRE komt ek foar yn ‘Sliepkeamer’ fan Romke TOERING.