Woartels en bline finken

Dit blijspul giet oer it ferset fan in lytse winkelman tsjin de ferkeap fan syn saak oan in grut winkelbedriuw. De lytse winkelman is de grientekeapman Siemen Akkerman en it grut winkelbedriuw is fan Lokke Steensma-Berch. Foar ferwikkeling soargje de dochter fan de grienteman, Elske, en soan Hâns fan de eigenaresse fan it grut winkelbedriuw. Hja krije mei harren auto’s in oanriding en reitsje opslach fereale op elkoar. In net al te snoade polysjefrou, Wytske Wagenaar, spilet hjir net swak by. Fansels meie de jongelju net meiinoar omgean fan heit en mem en like fansels krije se inoar dochs!