Neat te ferbergjen

Sân goede freonen (trije troude stellen en ien allinnesteande) hawwe ôfpraat foar in itentsje. It is de jûn fan de eklips, de moanneferstjustering.

Se beslute by wize fan spul om har mobile telefoans ûnder it iten op tafel te lizzen en elk berjocht (sms, app, e-mail) en elk telefoantsje dat binnen komt fuortendalik mei-inoar te dielen, om te bewizen dat se neat foar elkoar te ferbergjen hawwe. Wat fierder as de jûn foarderet, wat mear geheimen der oan it ljocht brocht wurde. It docht bliken dat de freonen minder fan elkoar wisten as se ynearsten tochten…

 

Dekôr: Foar it grutste part in appartemint dêr’t it itentsje plak fynt. Sênes binne ôfwikseljend yn de keuken, op it balkon, yn de wenkeamer, yn de hal en yn de badkeamer.

 

 

Jeugdherberch “Oer it hekje”

It spilet yn’e hal fan in jeugdherberch. De wc sit hieltyd fertstoppe. Der komme ferskillende gasten dy’t allegearre harren eigenaardichheden ha (hippies, Jehovatsjûge, moslima ensf..)
Der mei nei blowd wurde, mar der wurdt wol wiit fûn…Komyske foarfallen dogge him foar.