Trewyn yn ‘e suite

Diktus Westerterp hat mei syn frou Rixt in keamer hierd yn it Kürhaus yn Skeveningen. Syn kabinetssjef Hobbe Twerda hat tagelyk in keamer boekt foar de sekretaresse fan de premier. It leafdesnustje fan Diktus leit lyk foaroer de keamer fan de sekretaresse, faaks wol handich mar al de oarsaak fan in soad swierrichheden. As Rixt dan ynienen del komt is de boat oan fansels. Hobbe Twerda moat dan út need de ferfierder spylje fan Rixt, ien en al betizing. Op ’t lêst witte de gasten en it personiel hielendal net mear wêr’t se oan ta binne.