De erfenis fan omke Sjors

Hein en Bet ha in kastiel urven fan rike omke Sjors. Mei dochter Loeky, broer Daan en syn frou Dora, sille se harren nije oanwinst yn gebrûk nimme. Allegear royale, grappige folksminsken. Allinnich Loeky rint der wat út. Yn it kastiel treffe se de deftige húsfeint en in húshâldster. En noch in soad oare dingen, heimsinniche, griezeliche dingen, dy’t foaral Daan en Dora de stúpen op it liif jeie. It doocht dêr net yn it kastiel, it spûket dêr. Uteinlik binne it twa oanwaaide gasten, Tanja en Max, dy’t mei help fan Loeky, de boel witte op te lossen. In kluchtige thriller dy’t garant stiet foar in jûn wille.