Beppes ûngemakje

Dit stik nimt ús mei werom nei 1960, nei in tiid doe’t de jongerein it net sa krekt naam, en frije seks gewoan wie.
Beppe Jitske belibbe dizze wylde tiid mei har freonen yn en om in park earne yn de grutte stêd.
Durk Slofstra, in jonge fan it plattelân, komt yn de stêd om foar dûmny te learen. Hy lit him, foar in
koarte tiid, ferliede ta it hippie wêzen sûnder yn de gaten te hawwen wat der fan komme kin.
As de beppesizzers jierren letter by tafal yn de kunde komme mei de wylde jierren fan harren beppe
komt it hiele ferhaal op it aljemint.