Kening Wa?

It ferhaal spilet yn in bosk op in iepen romte. De kening fan it bosk is dea. Dit wie in kening sûnder paleis, in deagewoane houthakker. De elfkes en de trollen wolle de baas fan it bosk wurde, se meitsje altyd rûzje….Wa wurdt de baas fan it bosk?