Blau-Oranje Rottweilers

Yn in studintehûs wenje 4 minsken. As it stik begjint komt Helène deryn, in nije bewenster. Se kriget de keamer fan Marije. Marije spilet in grutte rol, mar jo komme har net te sjen. De ferhâlding tusken dizze 4 minsken is in leafde-hate ferhâlding. De persoanen wurde hjirtroch dúdlik foar it publyk; jo witte gau wa’t wa is en hoe sy of hy ynelkoar stekt. Bgl. Martin sit bot mei himsels yn’e knoop en fynt gjin oplossing. Nick is in fantast, schrizofreen hast, betinkt in ferhaal foar Helène oer syn djoere hûnen, Rottweilers. Kim is frij naturel en Helène besiket in eigen plakje te finen. Oan de ein fan it stik hat se frede sluten mei har heit en wol him wol wer moetsje.
In tige nijsgjirrich stik.