Moard op de Nyl

Simon Mostyn is alhiel ûnferwacht troud mei de stjonkendrike Kay Ridgeway. Syn eardere ferloofde, Jacqueline de Severac, is razend dat er har sa hookstrooks yn’e steek litten hat.Se wol wraak nimme en folget it jonge pear op harren houliksreis yn Egypte. Kanunnik Pennefather, de fâld fan Kay besiket om’e nocht om Jacqueline ta bettere gedachten te bringen. Op in jûn – tidens in boattocht op’e Nijl – rint de sitewaasje út’e hân Jacqueline sjit op Simon. As eefkes de alteraasje wat ôfsakke is docht bliken dat Kay mei itselde pistoal deasketten is. Hat Jacqueline har rivale fermoarde? De tsjinstfaam fan Kay, dy’t nei alle gedachten de dieder sjoen hat, wurdt deasketten op it momint dat se har beswierjende ferklearring ôflizze sil. De moard is dêrnei al oplost foardat de plysje oan board komt.