Fêst

Om’t it plysjeburo fan “Breedvliet” mar oer ien sel beskikt, ûntstiet der troch it “zerotolerance”-belied al gau in selletekoart. Dy iene sel komt fol mei finzenen dy’t foar lytse en grutte fergripen ( û.o. stellerij, drugs, moard en brânstifting) oppakt binne. Al gau wurdt it wantrouwen oer en wer grut. Yrritaasje oer it húske, it iten en wat der fierder allegear bart soargje foar koarte, mar ek realistyske opmerkings. De ek ynsluten abbekaat hat ferskeidene ideeën om frij te kommen, mar neat slagget, ek echt útbrekke net.
Dan wurde se op in middei samar ynienen frijlitten. Der wurdt harren ferteld dat se oan in nij tillevyzjeprogramma meiwurke ha, in ‘realityshow’ wêryn ’t harren hiele dwaan en hâlden yn’e sel folge is troch in ferburgen kamera. Se binne poerrazend.
En neffens it lêste nijs op’e radio hearre wy dat de “Breedvlietse Burgers Bende” it plysjeburo yn’e brân stutsen hat.