De trein

Yn in stilsteande trein anno 1995 sitte in âldere man en syn frou, allebeide fan Joadske komôf. Troch it stilstean fan de trein geane syn gedachten werom nei it jier 1943, doe’t hy, ek mei syn frou, yn in stilsteande trein siet. Mei flash backs.
Dizze ienakter is fertaald yn it Dutsk, Ingelsk, Hebreeuws en Frysk.