Sinleas

George jout in kursus sinleas geweld yn in kafee. Hy wol de minsken graach útlizze hoe’t se mei dit tema omgean moatte. Hy docht dat oan’e hân fan sketskes, dy’t spile wurde troch profesjonele akteurs. Yn it publyk sitte minsken, dy’t der net folle boadskip oan ha (in aaklike man en frou). Dizze twa jouwe nochal wat tsjingas. Tuskentroch komt de konsjerzje om’e hoeke dy’t graach syn kofje slite wol. Der ûntstiet wriuwing en op it lêst is George der sa mei oan, dat er ien fan de dielnimmers te pakken nimt.