Rûzje om’ t spul

It stik spilet him ôf achter de skermen fan it toaniel.
In toanielselskip is drok dwaande om der in moaie jûn fan te meitsjen. De spilers moatte hieltyd op en ôf.
Troch de petearen dy’t Jaap mei syn frou Jolanda hat, tinke de oare spilers dat Jaap der in freondinne op nei hâldt.
Elkenien bemuoit him der mei, it spyljen hat der ûnder te lijen.
Oan de ein docht bliken dat de petearen net oer de freondinne fan Jaap gienen. Mar wêr oer wol?