Groetnis út Vogelenzang

It giet oer fjouwer âlde minsken dy’t stean te wachtsjen oant de rekreaasjeseal iepen giet. Omdat it allegearre wat langer duorret, nimme de yrritaasjes ta. It wurdt wol dúdlik, dat ek yn in âldereintehûs de emoasjes heech op rinne kinne. In ienakter dêr’t in soad om lake wurde kin, dy’t oan ‘e ein grimmitich wurdt, mar it publyk oandien achter litte sil.