In noflike fakânsje

Els en Ron, in jong troud stel binne 3 wike mei fakânsje op ien fan de Waadeilannen. Benammen Els is hjirmei tige op’t skik omdat se no gjin lêst hat fan har skoanâlders dy’t elke sneintemiddei by harren op besite komme. Skoanmem is nochal bazich en behannelt Ron en Els as in pear lytse bern. Mar Els hat har te betiid bliid makke, want se binne noch mar amper oankommen, dan steane Albertine en Egbert, de âlders fan Ron, al by harren oer de flier. Se komme ‘ gesellich’ in pear dagen útfanhûs. Els hat fansels de smoar yn, mar it bliuwt net by dizze 2 gasten. Susan, in freondinne fan Els, fan wa har âlders Ron en Els it simmerhûs hiere, komt ûnferwachts opdaagjen. Christo, in putsjeman komt wat putsjes te dwaan, Truus in frou fan it eilân, komt om elk fan iten en drinken te foarsjen. En dat is noch net alles.
Al mei al in fleurich stik wêr’t fan alles yn bart, benammen brike situaasjes.