It fanke fan hjirneist

jAndy en Norman jouwe tegearre it tiidskrift ‘Fallout Magazine’ út. Norman skriuwt de teksten, Andy is de útjouwer en soarget foar de abonneminten. Allinne rint it net sa bêst. Se ha grutte jildsoargen en ek ha se al yn gjin tiden hier betelle. Dêrom moat Andy ferplicht hast alle jûnen mei de húsbaas út, frou Mackininee. Dan komt der in moaie blonde jonge blom Sophie yn it appartemint neist harren te wenjen, wêrtroch’ t alles feroaret. Mei Norman is gjin lân mear te besilen sûnt sy der wennet. Hy skriuwt net mear en rjochtet syn hiele libben op har yn, alhiel tsjin de sin fan Andy fansels. Norman rjochtet sels de teleskoop dy’t op harren keamer stiet, op it rút fan Sophie, sadat neat him ûntkomt. Dit rint fansels út op bargebiten, want Sophie is al ferloofd en sil meikoarten trouwe mei Luitenant Burt Fenneman. Dan blykt dat Sophie har lichaamlik oanlutsen fielt ta Andy. Krekt as se elkoar de earste tút jouwe komt Norman der yn. It draait út op fjochtsjen. Dêrnei ha se beide in seare earm en giet Sophie werom nei wêr’t se weikommen is. Mar net echt. By eintsje beslút geane se mei syn trijen fierder mei it útjaan fan ‘Fallout’.