Sneinsbern

It spilet him of yn de keamer fan Kuperus yn in fersoargingshûs. Kuperus rint noch goed lyk, mar de lea wurdt hurd minder. Syn bêste freon Alberda wennet ek yn dat hûs.
Hy is noch flink, mar wurdt geastlik minder. Troch de eagen fan dochter Jenny en har man Pieter en troch de kontakten mei juffer Wiinters en juffer Bakker sjogge wy de eangsten en frustraasjes fan de beide manlju.
Mar wy sjogge ek humor en it relativearjen om dizze saken yn balâns te bringen.