De man mei de wite jas

Soe in leek yn steat wêze om psychyske problemen op te lossen? Dat is de ynset fan in weddenskip dy’t Freud, stamheid fan de moderne psychiatry, ôfsletten hat. Mar jo hoege net bang te wêzen dat wy yn hege (geastlike ) sfearen telâne komme, want de leek, yn dit gefal in ferver, wit it gehiel op in ierdsk saaklike manier te relativearjen.