De trije breiden

Trije froulju moetsje inoar yn de wachtromte fan in krematorium, wêr ’t Wander de Vries kremeare wurde sil. Hy is al in jier fermist en syn lyk is fûn yn it fan Harinxmakanaal. It is dúdlik dat er fermoarde is foardat er yn it wetter telâne kaam. Mei de iene wie Wander troud, de oare rekke troch him yn de finzenis en fan de tredde naam er it measte jild mei. Alle trije ha wol in motyf om him te fermoardzjen. Al pratende wei wurdt dúdlik dat alle trije froulju Wander moete ha op syn lêste dei. Wa ’t it dien hat sil nea bekend wurde en as de trije breiden fan Wander nimme se ôfskie fan him, sûnder ek mar ien trien te litten.

Och heden heit

Taksysjauffeur Jeroen Smit hat in dûbellibben. Hy is troud mei Hanne, dêrby hat er in dochter, Elkje. By Barbara dy’t yn Ljouwert wennet hat er in soan, Gert. Alles is ûnder kontrôle oant Gert en Elkje mei-inoar yn’e kunde besykje te kommen. Sa hawwe oant “chatten” west op ynternet en binne entûsjast oer de selde namme-, deselde âldens fan harren heit en dêrom wolle se elkoar perfoast moetsje. Jeroen docht der alles oan om dat te foarkommen, mar hy rêdt it net sûnder help fan hierder Piter. Piter hiert it appartemint boppe harren en is hast bern oan hûs by de Smitten yn Huzum. Se reitsje beide fertize yn harren leagens en bedroch. Piter besiket fan alles om Jeroen út de niten te heljen, mar spitigernôch slagget dat net. Jeroen moat bekenne en dan docht bliken dat de bedrager bedragen is… Dit alles spilet him ôf yn ien dekor .. in echte sprankeljende klucht.
In soad aksje yn in razend tempo!

Famylje

In famylje – mem, heit, en harren âlderen soan en dochter, mei harren ‘oare helten’- giet mei mekoar op wintersport. Heit hat dit organisearre om noch ien kear by elkoar te wêzen foardat de deasike mem der net mear is.
Yn stee fan gesellich mei mekoar de pistes ôf te glydzjen en ‘glûhwein’ te drinken komt der in protte âld sear boppe. Elk fan de útsprutsen karakters hat sa syn eigen frústraasjes.
Net útsprutsen gefoelens, dingen dy ’t yn it ferliene bart binne en famyljegeheimen komme hjirby oan it ljocht en meitsje fan dit famylje útstapke in pynlik byinoar wêzen. De mem spilet hjiryn in sintrale rol. As oan ‘e ein blike docht dat se de kanker dy’t se hat ûnferwacht dochs noch te boppe komme kin, is elkenien súver teloarsteld.
‘Famylje’ is in drama mei flistende dialogen, pynlike situaasjes en in soad wrange humor.