Alles is oars

It ferhaal spilet op it ûnbewenne eilân Rottumereach. In man en in frou sille dêr it wykein tegearre trochbringe om it feit te fieren dat se inoar 10 jier lyn foar it earst troffen hawwe. Al rillegau barre der mysterieuze dingen lykas in ferskining fan in man foar it rút en in radio dy ’t út himsels begjint te spyljen. De frou wurdt hoe langer hoe senuweftiger en de man begrypt der neat fan. De geast dan de ferstoarne earste man fan de frou húsmannet op it eilân om, om wraak te nimmen op de frou.

Philoktetes

Bewurking fan de trageedzje fan Sophokles. Philoktetes is in Grykse strider dy’t troch syn maten (op wei nei Troje) stiekum op in eilân efter litten is om’t er sa ôfgryslik stjonkt, nei dat er troch in slang biten wie.
De oare Gryke gongen troch nei Troje, mar ek nei jierren fjochtsjen slagget it harren net om de stêd yn te nimmen. No ha se fan de goaden heard dat Philoktetes mei syn ferneamde pylk en bôge de iennichste is dy’t harren helpe kin. De slûchslimme Odysseus en de jonge, earlike Neoptolemos geane werom nei it eilân. As praten net slagget – want Philoktetes is noch altiten poer om wat syn maten him oandien hawwe – wurdt er fongen mei in list – tsjin it sin lykwols fan de jonge Neoptolemos.