De dreamkeninginne

It stik spilet op’e dei dat Joke Westerbaan trouwe sil. Der sil in grut feest wêze mei 400 gasten. Har heit, Tiede Westerbaan, is in reklameman, dy’t swier oerspand is. Hy is dwaande mei in reklamekampanje oer in famke út de jierren tweintich. Mei de organisaasje fan’e brulloft der ek noch by, wurdt it him te folle. Troch it stik hinne kriget hy in pear klappen op ‘e holle sadat hy ûnder de brulloft in oantal hallusinaasjes hat oer it famke fan’e kampanje. Troch de oaren wurdt hy foar gek fersliten.
Dêrneist spylje noch in pear oare saken. Mei de âlders fan’e brêgeman giet alles mis en sy twifelje oft se harren soan wol oan sa’n gekke famylje ferbine litte wolle. It is lykwols al te let: It breidspear is temûk nei it gemeentehûs gongen. Dêr sitte se mei de 400 gasten.