Fakânsje

Fakânsje is in koarte ienakter foar de jongerein, en spilet him ôf op in camping
Der komt in mem mei twa dochters op ‘e camping en it is dúdlik dat dizze
minsken hjir net thús hearre. De mem is in hystearysk minske dy’t noch nea
op in camping west hat en de bern hawwe wakker de gek mei har.