Picknick op it slachfjild

It earste stik fan’e spaansk-marrokaanske Arrabal. Mei dit absurde stik wurdt it sinleaze moardzjen fan in oarloch toand. Alders besykje mei harren soan Zapo, in soldaat op it slachfjild, te picknicken. Se noegje ek de kriichsfinzene Zepo út om mei harren te iten. Se slute freonskip en soene graach de oarloch stopje litte wolle. Dan wurde se troch in oanfal ferrast en deade, sûnder te begripen wat harren oerkomt.