Berchbewenners

Op it terraske fan in restaurant, earne op it plattelân fan Fryslân, wachtsje in tal minsken op deselde man, dy’t mar net komt. It docht bliken dat fia dizze ûnbekende de ferskate figueren allegear wat mei inoar te krijen hawwe.