Ingeborg

Ingeborg is troud mei Ottokar. Hy is in goede man, mar hy is in bytsje ferfeelsum. Dat fynt sy, mar dat fynt hy sels ek. Hy ferwachtet dat as sy in flotte jonge man fynt, dat se him bedrage sil. Se krije ûnferwacht besite fan in flotte jonge man, Peter. Peter hat te meitsjen mei de oarsprong fan de leafde tusken Ingeborg en Ottokar; Ingeborg hie as skoalfamke ferkearing mei harren freon. Dizze freon soe fan skoalle stjoerd wurde omdat hy in kear skûltsjesetten hie om mei Ingeborg te wêzen. In oar hat him doe rêden troch de skuld op him te nimmen. Ingeborg waard doe fereale op dizze foar har ûnbekende held. Ottokar makke har wiis dat hy dy held wie. Peter komt nei lang wifkjen om syn gelyk te heljen: hy wie dy held. Sadree’t Ingeborg dit wit hâldt se ek fan him, lykwols sûnder har leafde foar Ottokar te ferliezen. En dat is ek de status quo wêr’t it stik mei einicht: Ottokar krige gelyk, syn frou bedraacht him; Ingeborg kin net kieze en Peter kin it net oer syn hert krije om Ottokar syn frou ôf te nimmen.