Lessen yn moard

De earste sêne (foarwurd) wurdt yn in kolleezje seal spile. De kolleezje seal kin oan jûn wurde troch in lessenaar op it toaniel te beljochtsjen. Hjirachter stiet in professor, dy ’t de seal tasprekt. Yn it foarwurd docht bliken, dat de professor les jout yn it skriuwen fan skrillers. Hy hat de klasse yndield yn trije groepen. Groep A, dy ’t de perfekte moard “planne” moat. Groep B, dy ’t foar de wettertichte aliby ’s soargje moat en Groep C, dy ’t in moard oplosse moat.
Nei it foarwurd spilet it stik him ôf yn de wenkeamer fan in âlderwetsk hûs, weryn groep C de moard oplosse moat. It eins net te beskriuwen, safolle ferwikkelings spylje har op it toaniel. It stik hat úteinlik in ferrassend slot.