De roas fan Dekema

It stik spilet him earst ôf yn 1345 as de greve fan Hollân in grut feest jout, wêrby’t ek in delegaasje út Fryslân oanwêzich is. De greve makket oanspraak op de titel ‘Hear fan Fryslân’, mar de measte Friezen fersette harren dertsjin. It twadde part fan dit histoaryske drama spiliet him ôf yn Fryslân, benammen by it kleaster fan Sint Odolphus by Starum. De striid tusken Hollânders en Friezen rint út op de bekende slach by Warns.
Van der Mark hat de roman fan Jacob van Lennep net folslein folge, om’t der hjoedendei mear feiten bekend binne en van Lennep it neffens van der Mark wat tefolle troch in Hollânske bril seach.