Simmer yn Seelân

Henk en Katja Braam binne oan fakânsje ta. Op har fertroude plakje op de kamping wolle se ta rêst komme, mar dan krije se yn de karavan njonken harren nije buorlju. It is Hans, Henk syn sjef út de supermerk. Lit Henk dêr no al it hiele jier spul mei ha! It ‘waar’ slacht fuort om en de beide famyljes besykje inoar it libben sa soer mooglik te meitsjen. De oare gasten, û.o. in sportinstrukteur, fysioterapeute, frijfeint ensf.. wurde yn it konflikt meilutsen.
Uteinlik komt alles wer op syn poatsjes terjochte

SC. Hearrenfean en de fûkemoard

De famylje Heidinga (heit, mem, soan, dochter) hat it dit wykein tige drok, omdat de seleksje fan SC. Hearrenfean op harren kamping in trainingskamp hâldt ûnder lieding fan de nije Italiaanske trainer Ravioli. Wy sjogge en hearre hoe’t der traind wurdt… en wat docht de nije haptonoom? Doping?
Kampingbaas Heidinga is drok dwaande mei de tarieding fan de feestjûn foar seleksje, bestjoer, sponsers en supporters. Dochter Klaske is fereale op Sybe Sytse, it Fryske talint yn de seleksje. Hja kin ek tige sjonge en sy sil meidwaan oan de Fryske “Idols” ferkiezing op ’e feestjûn.
Mar dan skrikt elts tige! Beropsfisker Pier fynt in jonge frou (Moniek, it model fan de keunstskilder Teake) yn syn ielfûke. Hja is fermoarde! Troch… Sjoerd (de soan)? …of in fuotballer?… in kampinggast?…of, de keunstskilder? (dy’t tichteby yn syn arke wennet)…. of Pier sels, (fereale op Moniek). En hokker rol spilet Pytsje Privee, de nei sensaasje sykjende sjoernalist?
Resjersjeur Donker ûntdekt nei treflik speurwurk it motyf en slacht de dieder yn in hektyske sêne yn ’e boeien.Dan kin de feestjûn begjinne!
Humor, sport, sensaasje, spanning, muzyk, leafde! Al dizze saken út it hjoeddeiske libben komme oan ’e oarder yn dit spektakelstik.

All inclusive

Twa freonen pakke de tried wer op. Op in kamping yn Súd-Frankryk. Dat giet net sûnder drank en net sûnder kater. Se beslute: it moat hielendal oars. Lokkich is de fakânsje “all inclusive”, miskien jout de betsjinster útkomst. Se swijt yn in frjemde taal, laket yn in frjemde taal. Wat betsjut dat?

It iten is klear

Age, in op himsels wenjend man út Fryslân, hat in bungalo-tinte hierd yn Súd-Frankryk.
Hy wachtet op Antsjelyk út Limburch. Se ha in internet-date. It wurdt de earste kear dat se elkoar live moetsje. Age hat oeral om tocht en de boel goed foar elkoar. No is ’t al te hoopjen dat alles rint sa as it rinne moat. Dat ts iten yn ‘e smaak falt, de bern harren net te folle foar de fuotten rinne. En dat mem net bellet…

Tút

Wat we net allegear dogge om bemind te wurden. Mem kin it net mear fine by heit, dus wurdt heit oan ‘e kant smiten en wurd der in plastysk sirurch ynskeakele. Alles moat moai, strak, glêd en foar altyd jong. De dochter tinkt der oars oer en de plastysk sirurch trouwens ek. In anargistyske klucht wêr’t luchtich mar hurd de striid oanbûn wurdt mei de ‘schoonheidscultuur’.

Famylje Bruinsma yn ‘e bocht / Groetnis fan de Veluwe

Beppe wint de earste priis mei in kryptogram: in wike mei fjouwer persoanen yn in karavan op ‘e Veluwe. Mei skoansoan, dochter, en beppesizzer ferskynt sy op ‘e kamping. Dizze minsken binne wend harren fakânsjes yn in hotel mei fiif stjerren troch te bringen. It kampearen is foar harren dan ek in folslein nije wrâld. Dat jildt net foar de famylje Bruinsma. Heit Sjef, mem Truus en soan Boris ha faker mei dizze bile hakt. Mei sokke tsjinstellingen kinne konfrontaasjes tusken beide famyljes dan ek net útbliuwe.