In klasse apart

Yn de kantine fan it Broere-Kolleezje wurde de diploma’s útrikt. De frou fan de direkteur is oan’t befallen, dêrom nimt de konrektor de honneurs waar. De konrektor har gjin oerwicht. De brutale leerlingen falle him te pas en te ûnpas yn’e reden. Sels de heiten en memmen bemuoie har der mei. Yn de rin fan it stik komme der hiel wat problemen oan’e oarder. Sa as wol of net roke, wannear hearre jo der by? It sjantearjen fan de konrektor. It proletarysk winkeljen fan de leerlingen. It mislik fersteuren fan de les, in leerling dy’t yn ferwachting is en noch folle mear. De diploma-útrikking rint as in reade tried troch de sênes. De problemen fan de leerlingen binne hjoeddeisk.

## Dit stik is net mear leverber. Jo kin fan dit stik gjin boekjes mear keapje. Wol ha we noch in pear sichtboekjes, se kinne dus noch wol lêzen wurde.

As jo dit stik spylje wolle, matte jo sels de boekjes kopiearje.