De nije bijrider

Dit stik draait om de jonge garaazje- en rydskoallehâlder Germ Rinkes. Hy hat syn sinnen der op setten om ea noch ris fabryksrider te wurden yn in motor mei sydspan.
Hy wurdt bystien troch syn foarse monteur/ byrider Jilke Balsma, dy’t neffens Germ plak meitsje moat foar in jonge linige keardel.
Dit wurdt de as jonge ferklaaide Marijke Himpel, sûnder dat Rinkes troch hat dat dit in famke is.
Der rinne yn it kantoar fan it pompstasjon noch alderhande figueren, as in negoasjesútelder en in optwingerige fotosjoernaliste, yn en út. De húshâldster, hat lykwols alles goed ûnder kontrôle.
It fuortbestean fan it pompstasjon, falt of stiet mei de oanlis fan in nije dyk, dy’t der úteinlik wol komt. Marijke komt yn it sydspan terjochte en wit Germ syn hert foar har te winnen.