Adam’s harnas

It stik spilet yn de haadstêd fan in tinkbyldich Westersk lân, op ‘e keamer fan de prostituee Willy yn it hûs fan mefrou Xanten. In oare, jonge prostituee, Léa, komt yn’e kunde mei dr. Beck. Dizze klant is ûnferwacht ferstoarn op har keamer. Hy blykt de minister-president te wêzen, dy’t hieldtyd mear ûnder druk stie fan linkse opposysje-partijen dy’t poer tsjin de konservative seedklikheidswetten fan Becks partij binne…
In drama oer morele fraachstikken en persoanlike yntegriteit, wêryn’t seksuele fraachstikken in wichtige rol spylje.